กิจกรรมภายใต้โครงการ AIMs program ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวศิริมาพร เจริญในวงศ์เผ่า และนางสาวศตพร กุลชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) เพื่อแลกเปลี่ยนผ่านโครงการ AIMs program ที่ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา1 เทอม (เมษายน 2561-สิงหาคม 2561)

จากประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้ได้รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิต (การจัดการเวลาและการเงิน) ทำให้เป็นคนช่างสังเกตมากขึ้น และแน่นอนสิ่งที่เราจะได้หลักๆเลยจากการมาแลกเปลี่ยนต่างประเทศคือการได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพราะการสื่อสาร เพราะคนที่นี่จะไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจึงทำให้ยากต่อการสื่อสาร แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตถ้าเรารู้จักปรับตัวและ รู้จักสังเกตสิ่งนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปโดยปริยาย ทำให้เราได้เพื่อนต่างชาติมากขึ้น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนจากกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
สิ่งที่ประทับใจจากการข้าร่วมโครงการนี้คือ การช่วยเหลือ การดูแลเอาใจใส่ของเพื่อนต่างชาติทั้งที่ไปแลกเปลี่ยนในโครงการเดียวกัน เพื่อนชาวญี่ปุ่น และที่สำคัญคือ เซนเซ ทุกคนดูแลกันช่วยเหลือกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทั้งเรื่องเรียนและการดำเนินชีวิต ทำให้สิ่งที่ได้กลับมาที่สำคัญมากกว่าภาษาก็คือมิตรภาพที่ดี