กิจกรรมภายใต้โครงการ AIMS ณ Nong Lam university (NLU) ประเทศเวียดนาม

นายนฤเบศร์ ดาบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ Nong Lam university (NLU) ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการ AIMS เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 26 ก.พ. 2561-26 มิ.ย. 2561)

มหาวิทยาลัย NLU มุ่งเน้นการเรียนการสอนการให้ความรู้ และการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติทั้งด้าน มีภาษาและวัฒนธรรม นักศึกษากล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประทับใจในการต้อนรับทั้งจากทางอาจารย์และนักศึกษาของ NLU รวมไปถึงเพื่อนๆจาก NLU ที่เคยมาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อภาคการศึกษาก่อน ถึงแม้จะมีปัญหาทางด้านภาษาบ้าง แต่เพื่อนๆทุกคนให้ความเป็นกันเอง และพร้อมดูแลนักศึกษาต่างชาติเสมอ สิ่งสำคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนคือ การได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนและ พัฒนาทักษะทางด้านภาษา เหนือสิ่งอื่นใด ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวและเติบโตมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ