กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้เป็นกิจกรรมประจำชั้นปี ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต้องเข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับทั้งการเรียนและการดำเนินชีวิต ในปีนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการอบรมเิงปฎิบัติการ ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาตะหนักถึงคุณค่า บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบจิตใจ รวมถึงการจัดการกับอารมณ์เชิงลบ หรือการแก้ปัญหาหากเผชิญกับความทุกข์ กิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อัศวินี ตันกุริมาน, อ.ดร. จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์, อ.สุรีย์ฉาย คิดหาทอง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาล) มาช่วยเป็นวิทยากร โดยปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 25 และ 28 เมษายน 2562