“เริ่มแล้ว..อก.มฟล.เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี 2 ปริญญา”

“เริ่มแล้ว..อก.มฟล.เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี 2 ปริญญา”

📢📢 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี “สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์”

เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจเกษตรเพื่อการส่งออกและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

 จุดเด่นของหลักสูตร 
1.หลักสูตร 2 ปริญญา (วิทยาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

2.มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On-site training)
ทั้งในและต่างประเทศ

3.เน้นการเป็นผู้ประกอบการ

 รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
(รับจำนวน 30 คน)

➡️➡️ สนใจเข้าศึกษา: ติดต่อมายังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ☎️ 0 5391 6738 หรือ E-mail: rungnapa.som@mfu.ac.th