ฝึกปฏิบัติการรายวิชา Technology of Meat, Poultry and Egg Products

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก Technology of Meat, Poultry and Egg Products เข้าฝึกปฏิบัติการเรื่อง การผลิตแคปหมูไร้มัน และหมูกระจก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมแคปหมูแม่จันทร์สวย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนและฝึกปฏิบัติจริง และบูรณการการเรียนการสอนร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งในการฝึกปฏิบัติดังกล่าวนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน และได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการซึ่งยังใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแต่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์แคปหมูไปขายยังต่างประเทศได้ นับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่สำคัญของการเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง