คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงผลงานในงาน MFU Innovation Day 2020 และกิจกรรม MFU Food Makerspace Opening

คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมในงาน MFU Innovation Day 2020 และกิจกรรม MFU Food Makerspace Opening ซึ่งมีผลงานที่ร่วมจัดแสดงได้แก่

  • ผลงาน Pineapple-papaya spread (less calories) and vegan bun mixed with pineapple eyes โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล
  • ผลงาน การประยุกต์ใช้วัสดุไม่ถักไม่ทอ (nonwoven) ต้นแบบห่อกล้วยหอมเขียวในฤดูหนาว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
  • ผลงาน การแปรรูปน้ำสับปะรดนางแลเพื่อสุขภาพโดยใช้ความดันสูง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
  • ผลงาน วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตกล้วยหอมคาเวนดิช โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

โดยงานดังกล่าวจัดในวันที่ วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 ณ กลุ่มอาคาร M Square มหาวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง