สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมกิจกรรม Agro-Industry Innovation Day (AI-DAY)

ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม

Agro-Industry Innovation Day (AI-DAY) เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้ประมวลความรู้และทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน นำมาพัฒนาและประยุกต์ โดยเริ่มจากคิดค้นงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่ายในตลาด เพื่อเสริมความรู้และทักษะจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามหลักสูตร และเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์จำลอง อันจะเป็นการสร้างบัณฑิตพร้อมใช้ในอนาคต โดยในกิจกรรมดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษและกิจกรรมแข่งขันผลงานของนักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการกิจกรรม AI-Day
4 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง Theater อาคารศูนย์บรรณสาร

10.00 – 12.00 คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรม AI-Day
การบรรยายพิเศษ “Commercializing your innovation: accelerating the journey of success” โดย ดร.วัณณิพ์ตา จิรังรัตน์ Sensory manager บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 กิจกรรมการแข่งขันของนักศึกษา (นำเสนอผลงานทีมละ 7 นาที ถามตอบ 3 นาที)
Session 1: Product to market จำนวน 8 ทีม
กรรมการผู้ประเมิน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
2. อาจารย์สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง
3. คุณการะเกด นันทศรีนนท์

14.30 – 15.00 พักรับประทานอาหารว่าง 30 นาที

15.00 – 16.00 Session 2: Research to market จำนวน 5 ทีม
กรรมการผู้ประเมิน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
2. อาจารย์ศรุตนันท์ โสภนิก
3. คุณโศรยา พรินทรากุล

16.00 – 16.30 กรรมการรวบรวมคะแนน
– ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ของแต่ละประเภท
– Popular vote: 2 รางวัล