ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการนำของ ผศ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาฯ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับในครั้งนี้