นักศึกษาปริญญาโทสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุน Excellent International Student Scholarship

นายธีรพงษ์ อุมาสะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรร่วม 2 ปริญญากับมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้ผ่านการพิจารณาให้รับทุน Excellent International Student (EIS) Scholarship for Chiba University Graduate Programs ซึ่งนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 100,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้หลักสูตรร่วมดังกล่าวนักศึกษาจะศึกษาและทำวิจัยในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบัตรของทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยชิบะ