เชิญร่วมอบรม “การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้านอุตสำหกรรมเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์”