โครงการ “การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์”

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการ “การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการตลาดสมัยใหม่ในการเริ่มต้นธุรกิจ เสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและบัณฑิตจบใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เฉี่ยวชาญภายนอก คุณชาวไร่ กาญจโนมัย เจ้าของไร่องุ่นชาวฟ้า อำเภอเวียงชัย และคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดออนไลน์ และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญภายใน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา และคุณภาณุพงศ์ คำน้อย บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมและเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี