คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมไหว้ครูสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง E3B-101 ร่วมกับการถ่ายทอดสดผ่าน zoom meeting โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การกล่าวคำไหว้ครู และ ตัวแทนนักศึกษามอบพานไหว้ครูแก่อาจารย์ พิธีฮ้องขวัญ คณาจารย์ผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษา พิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมี พิธีมอบประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ จำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้