ประชุมระดมสมองเพื่อหารือแนวทางงานวิจัยด้านการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย จากสำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมระดมสมองเพื่อหารือแนวทางงานวิจัยด้านการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงรวมไปถึงการพัฒนาแนวทาการวิจัยด้านอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอรับสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศภายใต้กรอบการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีศักยภาพไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน (Local Materials to Global Market) ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาข้ามศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับแนวทางการทำวิจัยร่วมกันหลายๆ ด้าน จากการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาสู่โครงการวิจัยในอนาคตต่อไป 🌱🍍🥜
————————————————————————

Future Food
Interdisciplinary Study
New Different Better Together
AI MFU