สาขาวิชาในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง มีอะไรบ้าง?

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 สาขาวิชา
1.สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
#พิเศษ เปิดสอนในหลักสูตรควบปริญญาตรีเรียน 4 ปี ได้ 2 ใบปริญญา ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คนไหนที่สนใจอยากเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกับสายงานทางด้านบริหารธุรกิจควบคู่กัน ตอบโจทย์ที่สุด
ติดตามข้อมูลสำนักวิชาเพิ่มเติม: Agro-Industry MFU