นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก การยางแห่งประเทศไทย

#ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และนักวิจัย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก การยางแห่งประเทศไทย ชื่อโครงการ “ข้อมูลมาตรฐานเปิดและระบบบล็อกเชนสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานยางพาราเพื่อการยกระดับมูล ค่าและส่งเสริมการค้ายางพาราไทยฃ” งบประมาณจำนวน 1,421,508 บาท #AIMFU #ResearchMFU