ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 5 โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ OTOP 6 ด้าน ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานเครื่องจักร และคุณภาพสินค้าต้นน้ำ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต สร้างโอกาศการแข่งขันทางการตลาด
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการและการตลาด