นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 (Outstanding Awards 2022)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2565 (Outstanding Awards 2022) จากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) โดยมี ผศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ. ดร. รัฐพล แสงระยับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม