นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลนักวิจัยเยาวชนพืชส่วนดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยเยาวชนพืชส่วนดีเด่น ประจำปี 2564 จากกองทุนสวนวิจัยไพบูลย์ไพรีพ่ายฤทธิ์