การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นซอสสับปะรด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหัวหน้าโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นซอสสับปะรด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร อาคารปฎิบัติการ S4-120 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการอาหาร เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ ในการแข่งขันของการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การส่งเสริมการตลาด และหาช่องทางขายผลิตภัณฑ์และบริการ ให้แก่ประชาชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความสนใจจาก กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านป่าซางวิวัฒน์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนางแล กว่า 30 คน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและกิจกรรมเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี