นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวศึกษากระบวนการผลิตพืช ระบบโรงเรือน และการปลูกพืชในโรงเรือนและผักออร์กานิค ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสไปเรียนภาคปฏิบัติในสถานที่จริง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตพืช ระบบโรงเรือน และการปลูกพืชในโรงเรือนและผักออร์กานิค ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ทางสาขาวิชาฯ ขอขอบคุณบริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาศสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้ 🌱