อก. มฟล. เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF)

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2565 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 (Reinventing University 2021) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยใช้โจทย์ความต้องการของภาคเอกชนเป็นฐาน อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะวิจัยของบุคลากรและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมงาน “Plant Based Festival 2022” ณ สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งภายในงานมีจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร Plant Based หลากหลาย เพื่อทราบแนวโน้มผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด และช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวนี้ในอนาคต

#AIMFU

#โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย #ReinventingUniversity2021

#สร้างเครือข่ายงานวิจัย

#PlantBasedFestival2022