โครงการค่ายส่งเสริมยุวเกษตรกร “สมุนไพรล้านนา สู่เศรษฐกิจใหม่”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัด #โครงการค่ายส่งเสริมยุวเกษตรกร “สมุนไพรล้านนา สู่เศรษฐกิจใหม่” ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนแม่งอน
ขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง . . โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านการเกษตรสู่สัมมาชีพแก่นักเรียนและเยาวชน พร้อมทั้ง ส่งเสริมเครือข่ายให้มีการนำสมุนไพรทางเลือกในชุมชนมาใช้ในการขับเคลื่อน สมุนไพรล้านนา สู่เศรษฐกิจใหม่
👉👉ประกอบด้วย
✅ กิจกรรมผลไม้ตัดแต่งและบรรจุภัณฑ์ โดยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
✅ กิจกรรมน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่ม โดยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร