กิจกรรมการสร้างคลังข้อเสนอโครงการวิจัยจากความร่วมมือระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม “การสร้างคลังข้อเสนอโครงการวิจัยจากความร่วมมือระดับนานาชาติ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก 2 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล รองผู้อำนวยการ บพข.ดูแลแผนงาน Global Partnership ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ”
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต หัวหน้าสำนักประสานงานวิจัย แผนงานมูลค่าสูง บพข. และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการเตรียมข้อเสนอโครงการแผนงาน เพื่อขอรับทุนวิจัย บพข. แผนงานอาหารมูลค่าสูง”

ในนามสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่ได้ให้ความรู้แก่คณาจารย์ในสำนักวิชาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ Reinventing University System 2021