กลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) หารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตัวแทนกลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร (หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ) รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เดินทางเข้าพบเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Assoc. Prof. Dr. Ken Miyata จาก Graduate School of Organic Materials Science, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้ง 2 สถาบัน พร้อมเยี่ยมชมห้องวิจัยทางด้าน Polymer Processing and Packaging เพื่อพัฒนาสู่งานวิจัยร่วมกันในอนาคต

#IFPBresearchgroup

#ResearchMFU

#collaboration