กลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) หารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตัวแทนกลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร (หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ) รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เดินทางเข้าพบเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Shchool of Agriculutre, Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Dr. Kenji Yamane (Dean) ให้การต้อนรับและหารือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ในการนี้ Prof. Dr. Takahiro Saito และ Asst. Prof. Dr. Masatsugu Tamura จาก Department of Environmental Engineering ได้นำเยี่ยมชมห้องวิจัยทางด้าน Agricultural environmental engineering and agricultural information engineering, Food digestion, 3D food printing และ Plant factory นอกจากนี้ยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างทั้ง 2 สถาบันในอนาคต นอกจากนี้ Asst. Prof. Dr. Masatsugu Tamura ได้พาคณะเยี่ยมชมร้านราเมง-เกี๊ยวซ่าใจกลางเมือง Utsunomiya ที่ได้นำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการของท่านมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี๊ยวซ่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมือง Utsunomiya อีกด้วย