กลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) หารือสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนกลุ่มวิจัย Innovative Food Packaging and Biomaterials (IFPB) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร (หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ) รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เดินทางเข้าพบเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ Graduate School of Horticulture, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Prof. Dr. Nobuhiro Matsuoka (Vice-President for Research and Community Relations / Dean) ให้การต้อนรับและหารือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคต และ Prof. Dr. Michiko Takagaki (Deputy Vice President) และทีมงานได้ขอหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งทั้งสองสถาบันได้มีกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงบ่าย Prof. Dr. Yukiharu Ogawa จาก Department of Environmental Science for Bioproduction Field of Physical Environment ได้นำเยี่ยมชมห้องวิจัยทางด้าน Agricultural and food process engineering และยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิจัยระหว่างทั้ง 2 สถาบันในอนาคต นอกจากนี้  Prof. Dr. Hitoshi Ohara และ Assist. Prof. Dr. Takanori Saito จาก Department of Horticultural Plant Production and Breeding ได้นำเยี่ยมชมห้องวิจัยทางด้าน Gene expression, Promoter analysis, Epigenetics อีกด้วย

ในช่วงเย็นคณาจารย์ได้เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ นักศึกษาระดับปริญญาโทของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เรียนหลักสูตร DDP ร่วมกับมหาวิทยาลัยชิบะ และศิษย์เก่าของสำนักวิชาฯ ที่มาศึกษาต่อและทำงาน ณ มหาวิทยาลัยชิบะด้วย