ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Asst. Prof. Dr Saowapa Chaiwong