ข่าว

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาหมวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาที่ได้รับรางวัลนักวิจัย

1 2 3 4 12